گالری عکس (نمونه پیشرفت هنرجویان)

تکنیک  مدادرنگی

 

تذهیب /   گواش و آب   طلا

 

 

 

 

تذهیب / تکنیک گواش/ حل کاری با آب طلا / مژگان خانی